Смяна на името

Т БРОС ООД вече е Т БРОС ИНТЕРНЕТ & СЪПОРТ СЪРВИСИС или накратко ТБИСС ООД ! Ново име - същото безкомпромисно обслужване и висок професионализъм.

Екипът на „Т БРОС“ ООД, ЕИК: 200903649, гр.София, Столична Община, Район Лозенец, ул. „Цанко Церковски“ № 12, официално уведомява всички свои контрагенти, клиенти и приятели, че с Решение на Общото събрание на съдружниците от 26.04.2023 година, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 11.05.2023 година нашата компания промени своето наименование, и считано от тази дата фирмата на дружеството вече е „ТБИСС“ ООД /съкратен изписване на Т БРОС ИНТЕРНЕТ & СЪПОРТ СЪРВИСИС - T BROS INTERNET & SUPPORT SERVICES/, която се изписва на латиница както следва: „TBISS“ Ltd.

Промяната на наименованието на компанията е единствената извършена такава в подлежащи на вписване обстоятелства и не засяга в никаква степен установените преди нея правноорганизационна форма, структура и размер на капитала, предмет на дейност, седалище, адрес на управление, управителни органи, представляващи лица, лица за контакт и др.

Запазва се и Единния Идентификационен Код /ЕИК/ на дружеството, с който „ТБИСС“ ООД ще продължи да се идентифицира в търговския оборот и в бъдеще.

Въпреки извършената промяна в името на дружеството, всички действащи преди нейното осъществяване договори, споразумения, анекси, банкови сметки и т.н. запазват своето действие, както запазват своята валидност и всички отправени оферти, търговски предложения, ценоразписи на предлагани стоки и услуги и др. волеизявления от страна на компанията, които създават за нея права и задължения или я обвързват по друг начин с нейни партньори, контрагенти или клиенти от страната и чужбина.

Уведомяваме всички свои клиенти, че при желание от тяхна страна сме готови да изпратим потвърдителни писма, изрични волеизявления или друг вид подходящи по вид и правна сила известия в подкрепа на изложеното по – горе, както и при нужда да подпишем анекси към действащи договори и споразумения, в които да бъде отразена извършената промяна във фирмата на компанията.

Бихме искали и изрично да Ви уверим, че най–важното обстоятелство, което не е променено и не подлежи на каквато и да било промяна е нашето огромно желание да се развиваме и да повишаваме своя професионализъм и качеството на предлаганите от нас услуги, в името на успеха на нашите клиенти, чиято оценка е най - важния критерий, по който формираме и осъществяваме фирмената си политика и чието признание е най-високата цел, която преследваме.

Надяваме се, че и с новото изписване на компанията, ще продължим съвместната си успешна и ползотворна работа и ще запазим отличните отношения с всичките си партньори и приятели.

p.s. Прилагаме настоящето уведомление, подписано с КЕП от двамата управители и корпоративен КЕП на компанията, което е със силата на официален документ. pdf transp

Мениджърски екип на „ТБИСС“ ООД